Disclaimer Stichting VROG

Aan de inhoud van alle webpagina’s op vrog.nl is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Ondanks dat kan de Stichting VROG, of VROG in het kort, niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. VROG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van zijn website.

Links naar externe sites

VROG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites die bereikbaar zijn via links opgenomen op zijn website. In het bijzonder is VROG niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op de websites van derden, noch voor de diensten die worden aangeboden via deze websites.

Linken naar website vrog.nl

Je mag links naar pagina’s van vrog.nl is creeren, mits dit de goede naam en reputatie van VROG niet aantast. De juiste link is: “https://www.vrog.nl”, met als officiële beschrijving “VROG – Trampoline + Freerunning”.

Auteursrechten

De inhoud van de website www.vrog.nl, de naam VROG en het logo van VROG zijn beschermd door auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting VROG.

 

VROG